Uchwałą Nr XXVII/871/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku Rada m.st. Warszawy, przyjęła politykę edukacyjną m.st. Warszawy, na mocy której pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest jednym z podstawowych priorytetów stolicy.Prezydent m.st. Warszawy mając na uwadze konieczność wprowadzania praktycznych rozwiązań w tym zakresie, 9 stycznia 2009 r. powołał Miejski Zespół ds. Integracji w Edukacji.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w celu stworzenia systemu pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodzinie na poziomie Dzielnicy, w roku szkolnym 2009/2010 powołał Dzielnicowe Centrum ds. Integracji.

Podstawowymi zadaniami Dzielnicowego Centrum jest:

  • podejmowanie działań umożliwiających dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystanie z jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej,
  • informowanie rodziców o ofercie warszawskich placówek oświatowych, które prowadzą oddziały integracyjne,
  • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi,
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,

Rodzice i nauczyciele informacje i pomoc mogą uzyskać pod numerem telefonu: 22 443 50 10 - od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony