Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów

Joanna Decka - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

22 44 35 097, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 022


e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
pok. 204, 205, 208, 209

przyjęcia interesantów w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych:
poniedziałek: 8.30 - 15.30

Sprawy dotyczące składania wniosków, uzupełnień dokumentacji  załatwiane są  przez Wydział Obsługi Mieszkańców.

 Zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 5186/2010 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 4 sierpnia 2010r.w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie: ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.); ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.); ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, późn. zm.); ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954, późn. zm.) dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;

2) prowadzenie rejestrów wymaganych ustawą Prawo budowlane i przekazywanie ich do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz do Wojewody;

3) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń, opinii i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa w ramach kompetencji Wydziału;

4) sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5) prowadzenie rejestrów wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym graficzną rejestrację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;

7) przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;

8) podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.);

9) współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;

10) udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

11) przygotowywanie dokumentacji oraz przekazywanie odwołań do organu II instancji;

12) prowadzenie archiwum Wydziału.



 

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony