Każdy z nas może zadbać o lepszą jakość powietrza którym oddychamy
Utworzono: poniedziałek, 21, listopad 2016 14:47

Każdy z nas może zadbać o lepszą jakość powietrza którym oddychamy. To w jaki sposób ogrzewamy dom, ma ogromny wpływ na czystość powietrza.
Pamiętajmy:
Do palenisk domowych nie wrzucajmy odpadów:
 tworzyw sztucznych: butelek, pojemników, toreb foliowych,
 starych mebli, elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
 sztucznej skóry,
 opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,
 opakowań wielomateriałowych,
 tekstyliów: zużytych ubrań, obuwia.
Odpady to cenny surowiec, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble, ubrania).


W m.st. Warszawa obowiązuje system odbioru odpadów komunalnych. Z każdej posesji zabierane są odpady komunalne zmieszane, selektywnie zbierane oraz zielone (harmonogram http://www.sitapolska.pl/informacje-dla-mieszkancow.html?id=40).
Na terenie Warszawy funkcjonują:
 2 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Zawodzie 16 i ul. Płytowa 1),
 Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów.
W punktach tych można oddawać m.in. odpady komunalne problematyczne, szczegółowa lista rodzajów odpadów jakie można oddawać oraz informacje na temat działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie http://czysta.um.warszawa.pl/)
Spalanie odpadów w piecach domowych jest szkodliwe ponieważ temperatura spalania jest w nich zbyt niska (180-500 st. C), a przy zbyt małym dostępie tlenu i obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne (również rakotwórcze) oraz zwiększa się emisja pyłów. Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi powoduje uwalnianie m.in. metali ciężkich, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, dioksyn, furanów. Substancje te mają działanie rakotwórcze i mutagenne.
W trosce o zdrowie mieszkańców Dzielnicy Wilanów jak i całej Warszawy oraz o ochronę środowiska, Straż Miejska m.st. Warszawy przeprowadza kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym może wskazywać na spalanie odpadów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi karami.
Spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach odpadów (art.155 ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach). Kto wbrew temu, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) lub grzywny (do 5 tyś. zł).
Na jakość powietrza wpływają codzienne decyzje każdego z nas: czym ogrzewamy dom, czy nie marnujemy energii, czy używamy kominka i jakie drewno w nim spalamy, czy poruszamy się autem (a jeśli już musimy – czy stosujemy zasadę eco drivingu) , czy może rowerem, komunikacją miejską lub pieszo.
Uchwałą XXI/522/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Rady m.st. Warszawy został wprowadzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy szeroko opisujący złożoność problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawy oraz określający konkretne zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne, mające na celu redukcję emitowanego do powietrza dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii oraz osiągnięcie normatywnych poziomów substancji (zanieczyszczeń) w powietrzu, które są przekroczone. Na podstawie wskazanego dokumentu podejmowane są dalsze kroki, m.in. przygotowywanie programu umożliwiającego ubieganie się o środki w zakresie likwidacji pieców na paliwo stałe. Z programem mogą się Państwo zapoznać na stronie: http://infrastruktura.um.
warszawa.pl/regulacje-prawne/uchwały.
Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie Warszawy znajdą Państwo na stronach
http://sojp.wios.warszawa.pl/
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
Co roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie publikuje roczną ocenę jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015 został opublikowany na stronie http://www.wios.warszawa.pl/.
Informacje o niskiej emisji znajdą Państwo także na stronach:
http://smog.helios-edukacja.pl/smog-i-niska-emisja.html
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/
Przypominamy również o możliwości uzyskania dofinansowania:
 ze środków m.st. Warszawy na inwestycje służące ochronie środowiska lub gospodarce wodnej, szczegóły: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/
dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm
 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne.

Załączniki:
Pobierz plik (palenie_w_piecach_ULOTKA.pdf)palenie_w_piecach_ULOTKA.pdf[ ]418 Kb

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony