Przyłącz się do sieci kanalizacyjnej
Utworzono: piątek, 02, grudzień 2016 10:55

Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączania jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (art. 5 ust.7 ustawy). Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego w związku z budową przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Termin naboru wniosków:
-od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji;
-od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Wysokość dotacji:
na realizację ww. inwestycji wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości
3 000,00 zł. Możliwość przyznania dotacji jest uzależniona od dostępności w danym roku środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.
Informacje o sposobie postępowania, wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku można uzyskać:
-w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 404 lub
-na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami tel. (022) 44-32-573, 44-32-574, 44-32-575, 44-32-576, 44-32-577.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony