Informacje po XXXI sesji Rady Dzielnicy Wilanów
Utworzono: czwartek, 13, lipiec 2017 09:57

Na XXXI sesji Rady Dzielnicy Wilanów w dniu 12 lipca 2017 r. Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała proponowane przez Zarząd Dzielnicy zmiany w załączniku dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. W związku z oszczędnościami przy budowie ul. Nowokabackiej kwota 1,25 mln zł ma zostać przeznaczona na przebudowę skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą, oraz na zwiększenie środków na trzy wcześniej planowane pozycje: zagospodarowanie terenu przy Międzypokoleniowym Centrum Edukacji, przebudowę ul. Zaściankowej, budowę przedszkola przy ul. Zdrowej. Ponadto przyjęty został wniosek zwiększenia budżetu na 2018 r. o 4 mln zł w związku z budową żłobka przy ul. Zdrowej i przebudową skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą (kontynuacja inwestycji z 2017 r).

Rada Dzielnicy Wilanów podjęła także stanowisko w sprawie pilnego rozpoczęcia budowy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w osiedlach Powsin i Powsinek. Rada apelując do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wnioskuje m.in. o niezwłoczne rozpoczęcie budowy kolektora i pilne przygotowanie projektów przyłączy, których realizację uzależnia się od budowy tegoż kolektora.

Ponadto Rada Dzielnicy Wilanów podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Hetmana Jana Zamoyskiego Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. św. U. Ledóchowskiej.

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony