Aktualności WKŚ

Uwaga. Wycinka drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2017 r Zarząd Oczyszczania Miasta przystąpi do wycięcia drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa. Będą to dwie topole rosnące w pasie drogi ul Przyczółkowej. Pierwsza w rejonie ul. Cendrowskiego, druga przy nr 400 oraz śliwa rosnąca przy nr 400. W ramach nasadzeń zastępczych, ZOM został zobowiązany do posadzenia w pasach drogowych ulic położonych na terenie Wilanowa co najmniej 5 sztuk drzew ozdobnych o wysokich walorach dekoracyjnych i przyrodniczych w terminie do dnia 31.12. 2017 r.

Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska

Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska

W dniu 12.01.2017 r. weszła w życie Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej.

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.).

1. Modernizacja kotłowni
2. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
3. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
4. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
5. Pozostałe inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Druki dostępne są na stronie http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm.

Decyzja dot. zgody na wycinkę drzew

Informujemy o decyzji dot. zgody na wycinkę drzew.

Załączniki:
Pobierz plik (drzewa_decyzja.pdf)drzewa_decyzja.pdf[ ]1978 Kb

Przyłącz się do sieci kanalizacyjnej

Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączania jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (art. 5 ust.7 ustawy). Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji polegającej na likwidacji zbiornika bezodpływowego w związku z budową przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Termin naboru wniosków:
-od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji;
-od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
Wysokość dotacji:
na realizację ww. inwestycji wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości
3 000,00 zł. Możliwość przyznania dotacji jest uzależniona od dostępności w danym roku środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.
Informacje o sposobie postępowania, wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku można uzyskać:
-w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 404 lub
-na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami tel. (022) 44-32-573, 44-32-574, 44-32-575, 44-32-576, 44-32-577.

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji charytatywnej Świątecznej Eko Pomocy

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji charytatywnej Świątecznej Eko PomocyZapraszamy do udziału w tegorocznej edycji charytatywnej Świątecznej Eko Pomocy. Rozdajemy choinki w doniczkach!

W sobotę, 10 grudnia w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul Zawodzie 16 na Mokotowie oraz ul. Płytowa 1 na Białołęce) Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Fundacją Muzycznych Czarodziei, będą prowadzili zbiórkę odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, szkła opakowaniowego, plastiku, metalu i papieru.
W zamian za przekazane odpady będzie można otrzymać choinki w doniczkach.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji charytatywnej Świątecznej Eko Pomocy

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony