Zgodnie z postanowieniami tego dokumentu:

1. Odpady komunalne powstające na nieruchomości powinny być zbierane selektywnie.

2. Odbiór odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie Prezydenta m. st. Warszawy.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek odbioru wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych
w gospodarstwie domowym, w tym: segregowanych, nie segregowanych, odpadów roślinnych, wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek:
a) zawarcia pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Prezydenta m.st. Warszawy na odbiór odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych (szamb)
b) przechowywać przez okres co najmniej dwóch lat dowody zapłaty przedsiębiorcy za usługi odbioru odpadów stałych komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości płynnych
c) uprzątania chodnika leżącego wzdłuż nieruchomości z śniegu, błota, piachu i innych zanieczyszczeń,

5. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na nie segregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz psów niepełnosprawnych, korzystających z psów – opiekunów.

6. Nieruchomość powinna być wyposażona w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych:
a) surowcowych (papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale itp.)
b) pozostałych nie segregowanych.

7. W zabudowie jednorodzinnej oraz w przypadku brak możliwości ustawienia pojemników dopuszcza się stosowanie do zbiórki odpadów komunalnych worki plastikowe o pojemności 60 do 120 litrów zachowując kolorystykę:

a) niebieski - przeznaczony na odpady opakowaniowe z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowej,
b) biały - przeznaczony na odpadowe opakowania ze szkła bezbarwnego,
c) zielony - przeznaczony na odpadowe opakowania ze szkła kolorowego,
d) żółty - przeznaczone na odpadowe opakowania z metali, tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe,
e) czerwony - przeznaczony na zbieranie łączne odpady surowcowe
f) brązowy - przeznaczony na zbieranie odpadów ulegających biodegradacji.


8. Odpady, powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie pojemników lub kontenerów oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników, jednakże nie rzadziej niż:

a) raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych,
b) raz na tydzień z budynków wielorodzinnych.

Pamiętajmy, że za brak umowy z przedsiębiorcą na wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych, brak dowodów płacenia za te usługi możemy zapłacić grzywnę i narażamy się na wywóz zastępczy dwukrotnie droższy. (Wykaz firm posiadających upoważnienie Prezydenta m.st. Warszawy na odbiór odpadów komunalnych stałych i płynnych można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów telefon 022 642-60-01w. 407, 457)

Odpady roślinne ( gałęzie, liście, powstające z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw ) można na terenach zabudowy jednorodzinnej i rozproszonej spalać na terenie nieruchomości pod warunkiem ograniczenia uciążliwości dla korzystających z nieruchomości sąsiednich i do wspólnego użytkowania.

Budynki mieszkalne powinny być oznakowane numerem porządkowym umieszczonym w widocznym miejscu.

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy również przycinanie gałęzi drzew i krzewów tak aby nie wchodziły na teren sąsiada lub ulicę.

Na tereny przeznaczone do wspólnego użytkowania psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.

Szanowni Mieszkańcy - segregacja odpadów jest wymogiem XXI wieku

- segregując odpady mniej zapłacisz za wywóz śmieci (negocjuj ceny z przedsiębiorcą),
- korzystaj zgodnie z przeznaczeniem z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych na terenie Dzielnicy Wilanów ( makulatura, butelki plastikowe, odzież i tekstylia),
- przeterminowane leki możesz zostawić w każdej aptece,
- kupując w sklepie nowe opony, sprzęt RTV, AGD dowiedz się u sprzedawcy, gdzie możesz oddać zużyty,
- stare akumulatory możesz bezpłatnie zostawić na stacjach benzynowych,
- zużyte baterie możesz oddać w punktach zbiórki (Urząd Dzielnicy Wilanów, większość szkół i przedszkoli).
Regulamin