Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy.

Składa się z 21 radnych wybranych na czteroletnią kadencję w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego.

Radni pracują również w komisjach, które zajmują się określonymi, tematycznymi zagadnieniami.

Zadania Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy określone zostały:

- w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- w ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
- w  Statucie  Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały
   Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.

przewodniczacy_rady.jpg

radni.jpg

dyzury.jpg

sesje.jpg

harmonogram_sesji.jpg

wykaz_uchwa_i_stanowisk_rady.jpg 

transmisje_z_prac_rady.jpg 

komisje_rady.jpg

posiedzenia_komisji.jpg

uchwaly_komisji.jpg

kluby_radnych.jpg

interpelacje2.jpg