Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Do wniosku złożonego do dnia 31 października 2016 r.  należy przedłożyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 r. rodziców dziecka lub oświadczenia o dochodach rodziców dziecka (zał. Nr 5) oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych potwierdzające obecną sytuację dochodową rodziny. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny tj. uzyskania dochodu lub jego utraty należy dołączyć  dokumenty potwierdzające ich utratę bądź uzyskanie oraz ich wysokość – zgodnie z art. 23 ust. 4d, art. 24 ust. 6  ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zmianami). Dokumenty o których mowa wymienione są w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284).


Więcej informacji na stronie Ministerstwa


Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń informuje, że do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim.
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów informuje, że zgodnie z art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zmianami) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Wniosek wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
W celu uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku do którego należy dołączyć: dokumenty (ze zdjęciem) potwierdzające tożsamość rodziców dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z nadanym numerem PESEL, zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż do 10. tygodnia ciąży do porodu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny.
W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.
Do wniosku należy dołączyć wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka lub ustaleniu opiekuna prawnego lub zaświadczenie.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.


 Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie  formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia  potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką  (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234).
W załącznikach znajdą Państwo wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wraz z drukiem zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania na stronie: www.um.warszawa.pl