1.    Opis lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zawiadomienia.
2.    Regulamin konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zawiadomienia.
3.    Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest:
       - wniesienie wadium w kwocie 1 127,59 zł i przedstawienie przy składaniu oferty potwierdzenia wpłaty. Wadium należy wpłacić przelewem na konto depozytowe Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:
nr 73 1030 1508 0000 0005 5001 6109 w Banku Handlowym w Warszawie
(za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku na podanym koncie) lub gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa. Kasa Urzędu czynna w poniedziałki od 8:00 do 18:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 do 16:00.
        - złożenie oferty wg wzoru określonego w Regulaminie konkursu ofert wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej i opisanej kopercie formatu A4.
4.    Do czasu rozstrzygnięcia konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.
5.    Oferty złożone po terminie, poza obowiązującym trybem oraz sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu ofert, nie będą rozpatrywane.
6.    Po wygraniu konkursu ofert oferent zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy wraz z załącznikami, w tym oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 4 i ust. 5 kpc.
7.    Przed podpisaniem umowy dzierżawy, Oferent zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu łącznie ze świadczeniami dodatkowymi i z podatkiem VAT.
8.    Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu ofert oraz unieważnienia konkursu, bądź rezygnacji ze złożonej oferty, bez podania przyczyny.
9.    Posiedzenie Komisji Konkursowej, na które Burmistrz Dzielnicy Wilanów zaprasza zainteresowanych oferentów, odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, przy ul. F. Klimczaka 2, w sali konferencyjnej, pok. 233.

UWAGA! Wyklucza się możliwość prowadzenia w lokalu punktu gier na automatach o niskich wygranych oraz możliwość prowadzenia działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. dopalaczami, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia.

Opis lokalu, wzór oferty oraz Regulamin konkursu dostępne są w załącznikach.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Wilanów,
ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, pok. 116, 117, 118, tel. 22 44 35 051, 22 44 35 048, 22 44 35 049.