Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy,  przy ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa w Zespole Zasobów Lokalowych pok. 115 wejście C, termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2011 r.  o  godzinie 13:45.

1. Warunkiem przyjęcia oferty jest złożenie oferty (wg wzoru) wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA. Podczas składania ofert należy okazać oryginał dowodu wpłaty wadium. W przypadku wybrania przez oferenta więcej niż jednego garażu wymagane są odrębne oferty wraz z załącznikami na każdy garaż.
2. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.
3. Oferty złożone po terminie, poza obowiązującym trybem oraz sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu ofert na najem garaży, nie będą rozpatrywane.
4. Po wygraniu konkursu oferent zobowiązany jest do podpisania umowy najmu.
5. Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania garażu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub części, bądź rezygnacji ze złożonej oferty, bez podania przyczyny.
6. Posiedzenie Komisji Konkursowej, na które zapraszamy zainteresowanych oferentów, odbędzie się w dniu 08.11.2011 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, przy ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa – w Sali konferencyjnej.

Lista garaży przeznaczonych do wynajęcia, regulamin konkursu ofert na najem garaży, wzór oferty znajdują się w załącznikach.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Zasobów Lokalowych, ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa, pok.115 tel. 642-60-01 wew. 051.