Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/P/2018 z dnia 14.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2x125/225 (zadanie 3) na odcinku od połączenia z siecią Zadania 2 na południu „Węzła Przyczółkowa” P.O.W. do końca sieci ciepłowniczej na dz. ew. nr 22/7 z obrębu 1-06-39. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ul. Przyczółkowej, na działkach ew. nr: 22/2 (część), 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 (część) z obrębu 1-06-39.