Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji   inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na  „remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika, remoncie i przebudowie ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.