Zarząd Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pana Kamila Płatosa reprezentującego firmę Geoprojekt Kamil Płatos o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej  średniego ciśnienia  PE DN 40mm i długości około 220m na działkach ew. nr 11/6 i 25/1 z obrębu 1-06-29 oraz działkach ew. nr 2 i 3 z obrębu 1-06-28 w rejonie ul. Ruczaj  na terenie  Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Czytaj więcej: Obwieszczenieobwieszczenie[ ]115 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 j.t.), Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów informuje, że od dnia 25 listopada 2011r. do dnia 15 grudnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (wykaz.pdf)wykaz nieruchomości[ ]308 kB

Urząd Dzielnicy Wilanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku.

Szczegóły znajdują się w Uchwale nr 235/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała jest w załączniku.

Załączniki:
Czytaj więcej: SPORT - konkursuchwała_zarządu[ ]125 kB


K O M U N I K A T Burmistrza Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2011 r.
o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 14.10.2011 r. – 08.11.2011 r.  na najem garaży
przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska należących do zasobu lokalowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Czytaj więcej: Garaże - komunikat...komunikat_burmistrza[ ]28 kB

Prowadzisz działalność gospodarczą? Uzupełnij zgłoszenie.

W związku z rozpoczęciem funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek przekazać dane czynnych przedsiębiorców wpisanych do prowadzonych przez siebie ewidencji działalności gospodarczych do CEIDG. Przekazywane wpisy muszą zawierać numery PESEL i NIP.