W Wilanowie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym „ŚWIETLICA MARYSIEŃKA”. Placówka wsparcia dziennego, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ma charakter świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii. Funkcjonuje od listopada 2014 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 – 2016”. Zapraszamy do korzystania z jej usług. Szczegóły dostępne w załączniku i na stronie: www.marysienka.otwartedrzwi.pl