Dom typu A z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieści się przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie. Dom typu B z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  mieści się przy ul. Kubickiego  17/13 w Warszawie .
Celem połączonej placówki jest rozszerzanie zakresu samodzielności życiowej beneficjentów  t.j. pomoc w realizacji potrzeb i pełnieniu ról osobistych i społecznych oraz integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi.

Dom typu A prowadzi następujące działania :
•    Terapię zajęciowa i aktywizację zawodowa (pracownia plastyczno-rekodzielnicza, nauka obsługi komputera i urządzeń biurowych),
•    Treningi umiejętności i zaradności oraz funkcjonowania w codziennym życiu (porządkowy, kulinarny, higieniczno-kosmetyczny, krawiecki, udzielania pierwszej pomocy, lekowy),
•    Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych (asertywności, komunikacji, rozwiązywania problemów,
•    Trening rozwoju zainteresowań  i spędzania wolnego czasu  (grupa dyskusyjna, biblioterapia, klub filmowy, aktywność kulturalno-oświatowa, edukacja obywatelska),
•    Poradnictwo psychologiczne  dla beneficjentów  i członków środowiska rodzinnego,
•    Terapia ruchowa (gimnastyka, nordic-walking , tai-chi).

Dom typu B prowadzi następujące działania :
•    Terapia zajęciowa (plastyczno - rękodzielnicza),
•    Treningi funkcjonowania w życiu codziennym (porządkowy, samoobsługi, budżetowy),
•    Opieka psychologiczna (treningi samokontroli w sytuacjach zabawy i pracy oraz komunikacyjny),
•    sesje społeczności,
•    wsparcie w realizacje spraw życiowych,
•    zorganizowana społeczna aktywność w środowisku;
•    aktywność kulturalno-oświatowa;
•    rehabilitacja ruchowa (trening ogólnorozwojowy, usprawnienie indywidualne).