FORMY OCHRONY PRZYRODY NA TERENIE DZIELNICY WILANÓWOBSZARY NATURA 2000
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), Dolina Środkowej Wisły włączona została do systemu Natura 2000.
· Obszar Specjalnej Ochrony Doliny Środkowej Wisły obejmuje w Dzielnicy Wilanów powierzchnię 87,8 ha
· właściciel: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
NR Rejonu Natura 2000 - PL B1 40004 Dolina Środowej Wisły. Typ ostoi D.

Zasady ochrony zostaną ustalone w planie ochrony tego obszaru, który będzie sporządzony w terminie 5 lat od dnia wyznaczenia obszaru (art. 29 Ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku – Dz. U. Nr 92, poz. 880).


OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Tereny w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, zmienionego Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia
3 sierpnia 2000r., w tym:
§ Dolina rzeki Wilanówki - fragment lasów i zadrzewień o charakterze półnaturalnym wzdłuż rzeki pełniący przede wszystkim funkcję korytarza ekologicznego, umożliwiającego migrację roślin i zwierząt.
· powierzchnia: 9,65 ha;
· właściciel: Skarb Państwa;
· władający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

§ Tereny otwarte ze zbiornikami wodnymi – jeziorami: Lisowskim i Pod Morgami
· powierzchnia: 13, 1258 ha;
· właściciel: Wspólnota gruntowo-wodna osad: Powsin, Zamość, Lisy i Latoszki.

§ Tereny Skarpy Warszawskiej obejmujące fragment lasów i zadrzewień o charakterze półnaturalnym wzdłuż zachodniej granicy dzielnicy do Lasu Kabackiego.
· powierzchnia: 50,00 ha.

Na ww. obszarach mogę być wprowadzone ograniczenia wymienione w art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat Skarpa Ursynowska
· powierzchnia: 18,50 ha
· władający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Teren ogólnie dostępny; utworzony 14.06.1996r. Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Rezerwat Las Natoliński położony między ul. Nowoursynowską i Przyczółkową
· powierzchnia: ok. 105 ha;
· właściciel: Skarb Państwa,
· władający: Urząd Rady Ministrów,
· w zarządzie Fundacji „ Centrum Europejskie Natolin”.
Dla Rezerwatu opracowany został w roku 1993 przez pracowników Katedry Urządzeń Lasu „Plan ochrony rezerwatu”. Obiekt Park w Natolinie wpisany został 01.07.1965r. do rejestru zabytków pod nr 647/2.
Rezerwat przyrody utworzony został 09.10.1991r.. Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wejście do rezerwatu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem.

Rezerwat Park Morysin położony w rozwidleniu rzeki Wilanówki i Jez. Wilanowskiego oraz Kanału Królewskiego
· powierzchnia: 42,34 ha;
· właściciel: Skarb Państwa;
· użytkownik wieczysty: Muzeum Pałac w Wilanowie;
· teren ogólnie dostępny;
Plan ochrony rezerwatu w opracowaniu

Rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie obejmujący piaszczyste łachy i wody płynące rzeki Wisły na wysokości składowiska popiołów EC „Siekierki”


· powierzchnia: 116,2 ha
· właściciel: Skarb Państwa;
· władający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Utworzony Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 23.12.1998r. (Dz. U. nr 166 z 1998r.)

Na ww. obszarach obowiązują ograniczenia wymienione w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne „Powsin” i „Powsinek” obejmujące fragmenty zbiorowisk łąkowych wprowadzone Rozporządzeniami Nr 74 i Nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.09.2002r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 242 z 2002r., poz.6179). Cel ochrony – ochrona siedlisk i miejsc bytowania motyla z gatunku Modraszek teleius (Maculinea teleius) oraz związanych z nim stanowisk mrówek z rodzaju Myrmica. Powierzchnia: 1,6596 ha w Powsinie i 2,8518 ha w Powsinku
W stosunku do użytków ekologicznych mogą być wprowadzone ograniczenia wymienione w art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U.
z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

POMNIKI PRZYRODY

Lipa drobnolistna – teren cmentarza zabytkowego przy kościele w Wilanowie.
Dąb szypułkowy – teren parafii rzymsko-katolickiej w Wilanowie obok zabytkowej plebani.
Żywotnik zachodni - ul. St. Kostki Potockiego, vis a vis posesji nr 19.
Dąb szypułkowy – ul. Bruzdowa 7.
Wierzba krucha – ul. Przyczółkowa, dz. 8/1 z obrębu 1-10-26.
Wierzba krucha – ul. Przyczółkowa, dz. 8/1 z obrębu 1-10-26.
Topola czarna – po stronie wschodniej ul. Rosy, vis a vis nr 8.
Pozostałe pomniki znajdują się w:
Parku w Wilanowie – 30 szt.,
Rezerwacie Przyrody „Morysin” – 18 szt.,
Rezerwacie Las Natoliński – 106 szt,
W stosunku do pomników przyrody mogą być wprowadzone ograniczenia wymienione w art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).


PLANOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY

Park Kulturowy: sprawę koncepcji Wilanowskiego Parku Kulturowego prowadzi Stołeczny Konserwator Zabytków;
Park Linearny: jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy; Planowana lokalizacja - wzdłuż Skarpy Warszawskiej na odcinku między Rezerwatem Skarpa Ursynowska a Parkiem Natolińskim. Sprawę koncepcji Parku Linearnego prowadzi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. W maju br. BOŚ przesłał propozycje wytycznych do koncepcji, które zostały zaakceptowane przez tut. Urząd.
Użytek ekologiczny obejmujący Staw Zawadowski – położony w rejonie ul. Sytej.
Cel ochrony: ochrona stanowisk salwinii pływającej (Salvinia natans ). Teren przyległy do Stawu Zawadowskiego planowany jest do zagospodarowania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Wilanów – założenie urbanistyczne w granicach wg następującego przebiegu: od wschodu rzeką Wilanówką, od południa ulicą Vogla; od zachodu ulicą Przyczółkową, Aleją Wilanowską do wylotu ulicy Obornickiej, dalej ulicami Obornicką, Biedronki i Łuczniczą; na północ ulicą Trójpolową – z włączeniem wymienionych ulic i układów wodnych, a także wielkoprzestrzennych układów liniowych. W skład założenia wchodzą m.in.: cmentarz w Wilanowie, kościół pod wezwaniem św. Anny, zespół pałacowo-parkowy.
Cmentarz Powstania Warszawskiego w Powsinie- położony przy ul. Przyczółkowej, vis a vis cmentarza parafialnego.
Park i Pałac w Natolinie- położony między ul. Nowoursynowską i Przyczółkową.