bezpieczne_osiedle.jpg

 Terminy spotkań w ramach programu Bezpieczne Osiedle

 

Lp.

Nazwa GO

Data i miejsce spotkania 

Uwagi

 

1.

 

GO "SM WILANÓW"

27 lipca 2017 r. godz. 10.00

ul. Niemirowska 4

 

    Spotkanie

 

 

Na terenie pozostałych Grup Osiedlowych realizowane będą patrole interwencyjne stosownie do potrzeb.

Program „Bezpieczne Osiedle” jest programem o charakterze prewencyjnym, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie m. st. Warszawy poprzez podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przestępstw i wykroczeń w obrębie wszystkich osiedli mieszkaniowych.  Do realizacji konieczna jest efektywna współpraca różnych podmiotów.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem m. st. Warszawy i Komendantem Stołecznej Policji, został powołany specjalny zespół, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie programu „Bezpieczne Osiedle” poprzez:
- koordynowanie działalności Grup Osiedlowych oraz ocenę ich działań;
- ocenę pracy policjantów, strażników miejskich biorących udział w programie;
- weryfikowanie dyslokacji służb ponadnormatywnych policji na podstawie informacji pochodzących od Grup Osiedlowych.

Na podstawie porozumienia mogą być tworzone Grupy Osiedlowe, w których skład wchodzą:
- właściwy miejscowo dzielnicowy Policji;
- właściwy  miejscowo strażnik miejski;
- przedstawiciel właściwej rady osiedla;
- przedstawiciel właściwej miejscowo Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Grupy te realizują zadania związane z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli oraz oceną stanu infrastruktury poszczególnych osiedli wpływającą na powstawanie i rozwój przestępczości, jak również interweniowaniem w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, które dotyczą nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem.

Obecnie na terenie Dzielnicy Wilanów działają następujące Grupy Osiedlowe:
 

„Osiedle Wilanów”

 „Miasteczko Wilanów”

 „Wilanów Niski”

 „Zawady”

 „Wolica – Arbuzowa Bis”

 „Powsinek”

 „Powsin”

 „Kępa Zawadowska”