Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pomiędzy jezdniami ul. Oś Królewska na odcinku

od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej”

 

Termin składania ofert: do 02.08.2013 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 02.08.2013 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o przetargu]3122 kB
Download this file (35_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip)35_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip[Dokumentacja przetargowa]16046 kB
Download this file (pytania_i_odpowiedzi.pdf)pytania_i_odpowiedzi.pdf[Pytania i odpowiedzi]569 kB
Download this file (informacja_o_wyborze_oferty.pdf)informacja_o_wyborze_oferty.pdf[Informacje o wyborze oferenta]463 kB

„Remont mostu w ciągu ulicy Rzodkiewki nad kanałem Wolica na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”

 

CPV 45.22.11.10-6 Roboty budowlane w zakresie mostów

 

 

Postępowanie nr  24/WIR/2013

 

Termin składania ofert: do 28.06.2013 r. do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: 28.06.2013 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o przetargu]2908 kB
Download this file (24_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip.zip)24_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip.zip[Dokumentacja przetargowa]13575 kB
Download this file (24_WIR_2013-wybor_oferty.pdf)24_WIR_2013-wybor_oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]426 kB

"Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”

 

CPV 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

 

Postępowanie nr  33/WOW/2013

Termin składania ofert: do 18.07.2013 r. do godz. 10:100

Termin otwarcia ofert: 18.07.2013 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o przetargu]3436 kB
Download this file (33_WOW_2013_dokumentacja_przetargowa.zip)33_WOW_2013_dokumentacja_przetargowa.zip[Dokumentacja przetargowa]227 kB
Download this file (wybor_oferty.pdf)wybor_oferty.pdf[Wybór oferty]404 kB

„Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”

 

z podziałem na części:

 

część 1 – Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII

część 2 – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki/Kanał w Osi Królewskiej

 

CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 

Postępowanie nr  22/WKŚ/2013

 

Termin składania ofert: do 26.06.2013 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.06.2013 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o przetargu]2829 kB
Download this file (22_WKS_2013_dokumentacja_przetargowa.zip)22_WKS_2013_dokumentacja_przetargowa.zip[Dokumentacja przetargowa]320 kB
Download this file (informacja_o_wyborze_oferty_cz1.pdf)informacja_o_wyborze_oferty_cz1.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1]609 kB
Download this file (informacja_o_wyborze_oferty_cz2.pdf)informacja_o_wyborze_oferty_cz2.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2]580 kB
Download this file (informacja_o_poprawieniu_oczywistych_omylek_rachunkowych.pdf)informacja_o_poprawieniu_oczywistych_omylek_rachunkowych.pdf[Informacja o poprawieniu omyłki rachunkowej]1160 kB

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do 30 listopada 2014 r. - przetarg nieograniczony nr 21/WAG/2013

Załączniki:
Download this file (21-WAG-ogloszenie.doc)21-WAG-ogloszenie.doc[Ogłoszenie o przetargu]53 kB
Download this file (21-WAG-Zalaczniki_do_SIWZ.doc)21-WAG-Zalaczniki_do_SIWZ.doc[Załączniki do specyfikacji zamówienia]751 kB
Download this file (21-WAG-SIWZ-2013.doc)21-WAG-SIWZ-2013.doc[Specyfikacja zamówienia]258 kB
Download this file (Pytania_i_odpowiedzi.pdf)Pytania i Odpowiedzi [Pytania i Odpowiedzi ]1557 kB
Download this file (Zmiana_terminu.pdf)Zmiana terminu składania i otwarcia ofert[Zmiana terminu składania i otwarcia ofert]293 kB
Download this file (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]247 kB
Download this file (21-WAG-ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc)21-WAG-ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.07.2013]29 kB
Download this file (zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf)zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf[Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.07.2013]283 kB
Download this file (21-WAG-informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf)21-WAG-informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]336 kB

„Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów

w okresie od dnia 01.08.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.”

  

CPV 90.60.00.00-0 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

CPV 90.61.00.00-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

CPV 90.91.40.00-7 Usługi sprzątania parkingów

 

Termin składania ofert: do 16.07.2013 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 16.07.2013 r. o godz. 12:15

Wadium – 15.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie_przetargu.pdf)ogłoszenie_przetargu.pdf[Ogłoszenie o przetargu]197 kB
Download this file (19_WKŚ_2013_dokumentacja_przetargowa1.zip)19_WKŚ_2013_dokumentacja_przetargowa1.zip[ ]252 kB
Download this file (oczywista_omylka_rachunkowa.pdf)oczywista_omylka_rachunkowa.pdf[Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej]537 kB
Download this file (informacja_o_wyborze.pdf)informacja_o_wyborze.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]411 kB

Sprzątanie terenu zewnętrznego i powierzchni biurowych w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 oraz przy ul. St. Kostki Potockiego 7 w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. - przetarg nieograniczony zakończony aukcja elektroniczną nieograniczony nr 32/WAG/2013 

Załączniki:
Download this file (32-WAG-ogloszenie.doc)32-WAG-ogloszenie.doc[Ogłoszenie o przetargu]44 kB
Download this file (32-WAG-SIWZ-2013.doc)32-WAG-SIWZ-2013.doc[Specyfikacja zamówienia]295 kB
Download this file (32-WAG-Zalaczniki_do_SIWZ.doc)32-WAG-Zalaczniki_do_SIWZ.doc[Załączniki do SIWZ]242 kB
Download this file (32_WAG_2013-rozstrzygnięcie.pdf)32_WAG_2013-rozstrzygnięcie.pdf[Rozstrzygnięcie postępowania]478 kB

Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2014 r. - przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną nr 20/WKŚ/2013.

Załączniki:
Download this file (20-WKS-ogloszenie.doc)20-WKS-ogloszenie.doc[Ogłoszenie o przetargu]51 kB
Download this file (20-WKS-SIWZ-2013.doc)20-WKS-SIWZ-2013.doc[Specyfikacja zamówienia]298 kB
Download this file (20-WKS-Zalaczniki_do_SIWZ.doc)20-WKS-Zalaczniki_do_SIWZ.doc[Załączniki do SIWZ]154 kB
Download this file (informacja_o_wyborze.pdf)informacja_o_wyborze.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]460 kB

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia ulicy Vogla wraz z dostosowaniem projektu do aktualnej koncepcji drogowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Vogla” na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”

 

CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Postępowanie nr  28/WIR/2013

Termin składania ofert: do 04.07.2013 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.07.2013 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o przetargu]3092 kB
Download this file (28_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip)28_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip[Dokumentacja przetargowa]12324 kB
Download this file (wybor_oferty.pdf)wybor_oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]409 kB

„Ochrona osób i mienia obiektów należących do Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”

z podziałem na części:

część nr 1 – Ochrona osób i mienia kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123 i ul. Św. U. Ledóchowskiej w Warszawie wraz ze sprzątaniem, w terminie od 21.06.2013 r. od godz. 22:30 do 30.11.2013 r. do godz. 15:00

CPV 79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie

CPV 90.91.00.00-9 Usługi sprzątania

część nr 2 – Ochrona osób i mienia kompleksu sportowego przy ul. Wiertniczej 26 w terminie od 17.06.2013 r. od godz. 15:00 do 30.11.2013 r. do godz. 15:00 (ochrona 24-godzinna)

CPV 79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie

 

Postępowanie nr  18/WKP/2013

Termin składania ofert: do 28.05.2013 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.05.2013 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu]3183 kB
Download this file (18_WKP_2013_dokumentacja_przetargowa.zip)18_WKP_2013_dokumentacja_przetargowa.zip[Dokumentacja przetargowa]629 kB
Download this file (omylka_rachunkowa.pdf)omylka_rachunkowa.pdf[Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej]433 kB
Download this file (informacja_o_wyborze_cz.1.pdf)informacja_o_wyborze_cz.1.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1]472 kB
Download this file (informacja_o_wyborze_cz.2.pdf)informacja_o_wyborze_cz.2.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2]461 kB

„Remont placówek oświatowych w ramach zadania: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”

 

z podziałem na części:

 

część 1 – Remont Przedszkola nr 56 Wesołe Kubusie przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie

 

część 2 – Remont Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17 w Warszawie

 

CPV 45.10.00.00-8 przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45.21.00.00-2 roboty budowlane w zakresie budynków

CPV 45.40.00.00-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45.26.00.00-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

 

Postępowanie nr  27/WIR/2013

 

Termin składania ofert: do 08.07.2013 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.07.2013 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o przetargu]2912 kB
Download this file (27_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip)27_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip[Dokumentacja przetargowa]17152 kB

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej wraz z budową żłobka i zagospodarowaniem terenu przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją – postępowanie nr 15/WIR/2013

CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
CPV 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45.21.13.50-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
CPV 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Termin składania ofert: do 13.05.2013 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 13.05.2013 r. o godz. 12:15

Wadium – 60.000 zł

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[ ]4020 kB
Download this file (15_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip)15_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip[ ]13205 kB
Download this file (pytania_i_odpowiedzi.pdf)pytania_i_odpowiedzi.pdf[Pytania i odpowiedzi]4427 kB
Download this file (ELEWACJA _BUDYNEK PRZEDSZKOLA.zip)ELEWACJA _BUDYNEK PRZEDSZKOLA.zip[Budynek przedszkola - elewacja]1481 kB
Download this file (Opinia_geotechniczna_14.04.2011.pdf)Opinia_geotechniczna_14.04.2011.pdf[Opinia geotechniczna]4170 kB
Download this file (zawiadomienie_o_poprawieniu.pdf)zawiadomienie_o_poprawieniu.pdf[Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej]412 kB
Download this file (wybor_oferty.pdf)wybor_oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]475 kB

Wybudowanie przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie - przetarg nieograniczony nr 23/WIR/2013

Załączniki:
Download this file (23-WIR-ogloszenie o zamówieniu.doc)23-WIR-ogloszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie o przetargu]53 kB
Download this file (23-WIR-SIWZ-2013.doc)23-WIR-SIWZ-2013.doc[Specyfikacja zamówienia]304 kB
Download this file (23-WIR-zalaczniki_do_SIWZ.doc)23-WIR-zalaczniki_do_SIWZ.doc[Załączniki do specyfikacji zamówienia]328 kB
Download this file (dokumentacja_przetargowa.zip)dokumentacja_przetargowa.zip[Dokumentacja przetargowa]11945 kB
Download this file (informacja_o_wyborze_oferty.pdf)informacja_o_wyborze_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]536 kB

Przebudowa boiska do piłki ręcznej i nożnej wraz z budową oświetlenia oraz remont ogrodzenia i nawierzchni z kostki przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. - przetarg nieograniczony nr 14/WIR/2013.

Załączniki:
Download this file (14-WIR-ogloszenie.doc)14-WIR-ogloszenie.doc[Ogłoszenie o przetargu]49 kB
Download this file (14-WIR-SIWZ-2013.doc)14-WIR-SIWZ-2013.doc[Specyfikacja zamówienia]413 kB
Download this file (14-WIR-zalaczniki_do_SIWZ.doc)14-WIR-zalaczniki_do_SIWZ.doc[Załączniki do SIWZ]10352 kB
Download this file (materialy_przetargowe.zip)materialy_przetargowe.zip[Materiały przetargowe]986 kB
Download this file (pytania_i_odpowiedzi.pdf)pytania_i_odpowiedzi.pdf[Pytania i odpowiedzi]410 kB
Download this file (wybor_oferty.pdf)wybor_oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]514 kB