Trwa nabór zgłoszeń do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-20 lat o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone stypendiami naukowymi w wysokości 10 000, 6 000 i 3 000 zł oraz możliwością reprezentowania Polski na prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych w USA, Holandii, Belgii i Rumunii.

warz3Wilanowskie szkoły zgłosiły sie do programu "Owoce i warzywa w szkole"

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 do programu zgłosiło się ponad 11,1 tys. szkół podstawowych (82% szkół podstawowych w Polsce), tj. o 245 szkół podstawowych więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Do programu zgłoszono ponad 1,32 mln dzieci (ok. 95 % dzieci z grupy docelowej), tj. ok. 34 % więcej niż w II semestrze ubiegłego roku szkolnego.

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz od roku szkolnego 2014/2015 do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej. Grupę docelową stanowi 1 389 600 dzieci.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Program „Owoce i warzywa w szkole” finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2014/2015 wynosi ok. 23,3 mln EUR (96,8 mln PLN), tj. ok. 30 % więcej niż w roku szkolnym 2013/2014, w którym budżet wynosił ok. 18,2 mln EUR (74,2 mln PLN).

Warunkiem realizacji dostaw owoców i warzyw dla dzieci zgłoszonych do programu w danej szkole podstawowej jest zawarcie umowy pomiędzy szkołą podstawową a zatwierdzonym dostawcą. Szkoła podstawowa może zawrzeć umowę wyłącznie z jednym zatwierdzonym dostawcą.

Do dnia 25.09.2014 r.  zatwierdzeni dostawcy zobowiązani są do złożenia w OT ARR kopii umów zawartych ze szkołami podstawowymi na bezpłatne dostawy owoców i warzyww I semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Dostawy owoców i warzyw w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 rozpoczną się od dnia 06.10.2014 r.

25 sierpnia 2014 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne „Droga do warszawskiego przedszkola”, dotyczące kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do przedszkoli siedem tzw. kryteriów ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, ale jednocześnie dała samorządom możliwość ustalenia sześciu własnych kryteriów uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne.

Od roku szkolnego 2015/2016 nowe kryteria będą obowiązywały w rekrutacji do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych oraz w rekrutacji do przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

Do 15 września mieszkańcy mogą zapoznać się z proponowanymi kryteriami oraz zgłaszać uwagi i propozycje. Wyniki ankiety oraz raport z konsultacji społecznych zostaną opublikowane w drugiej połowie października 2014 roku na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

przedszkolaki 800

 

 

ulotka-agros-page-001Uczniowie! Zdobądźcie komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu!

W związku z realizacją projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, informujemy, że 8 września 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają obywatelstwo polskie,
2. Są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
3. Są uczniami V lub VI klasy podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015,
4. Nie mają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
5. Są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód na osobę za 2013 r. był niższy niż 1299 zł.

Formularz wniosku w wersji elektronicznej będzie dostępny od dnia 08.09.2014 pod adresem internetowym: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl/.
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej projektu: http://argos.um.warszawa.pl/, a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

 

 

czatCzat z Wiceminister Edukacji Joanną Berdzik.
W czwartek 21 sierpnia "Narada Rodzinna" odbędzie się na profilu Facebook portalu CzasDzieci.pl. W roli eksperta wystąpi Wiceminister Edukacji Joanna Berdzik. Czat rozpocznie się o godz. 11.00. Zapraszamy!