W związku z akcją społeczną Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy - "Czyszczone kominy to mniejszy smog", przypominamy podstawowe zasady zgodnego z przepisami i bezpiecznego użytkowania kominów zimą.

Obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych trzeba wykonać w następujących terminach:

 • przewody dymowe (paleniska opalane paliwem stałym) - co najmniej raz na trzy miesiące
 • przewody spalinowe (paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym) - co najmniej raz na pół roku
 • przewody wentylacyjne - co najmniej raz w roku
 • przewody w zakładach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu

Właściciel budynku ma obowiązek przynajmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje - Mistrzowi kominiarskiemu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków związanych z przewodami i przyłączami kominowymi, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska.

Pamiętaj!

 • Prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany będzie bezpiecznie służył przez dziesięciolecia.
 • Brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Uruchomienie akcji przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest motywowane troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. Celem kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, czy gazowe.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - link

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - link

 

Załączniki:
Download this file (plakat.jpg)plakat.jpg[Nie zatruwaj życia innym]84 kB
Download this file (plakat_1.pdf)plakat_1.pdf[Czyszczone kominy to mniejszy smog]1270 kB
Download this file (plakat_2.pdf)plakat_2.pdf[Czyszczone kominy to mniejszy smog]3730 kB
Download this file (Komunikat.pdf)Komunikat.pdf[Komunikat Prezesa Cechu Kominiarskiego]140 kB
Download this file (plakat_3.pdf)plakat_3.pdf[Instrukcja ogrzewania bez dymu]1972 kB

Każdy z nas może zadbać o lepszą jakość powietrza którym oddychamy. 
To w jaki sposób ogrzewamy dom, ma ogromny wpływ na czystość powietrza.
Pamiętajmy:

Do palenisk domowych nie wrzucajmy odpadów:

 • tworzyw sztucznych: butelek, pojemników, toreb foliowych,
 • starych mebli, elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • tekstyliów: zużytych ubrań, obuwia.


Odpady to cenny surowiec, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble, ubrania).
W m.st. Warszawa obowiązuje system odbioru odpadów komunalnych. Z każdej posesji zabierane są odpady komunalne zmieszane, selektywnie zbierane oraz zielone (harmonogram https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow).
Na terenie Warszawy funkcjonują:

 • Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Zawodzie 1 i ul. Płytowa 1),
 • Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów. 


W punktach tych można oddawać m.in. odpady komunalne problematyczne, szczegółowa lista rodzajów odpadów jakie można oddawać oraz informacje na temat działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie http://czysta.um.warszawa.pl/

Spalanie odpadów w piecach domowych jest szkodliwe ponieważ temperatura spalania jest w nich zbyt niska (180-500 st. C), a przy zbyt małym dostępie tlenu i obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne (również rakotwórcze) oraz zwiększa się emisja pyłów. Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi powoduje uwalnianie m.in. metali ciężkich, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, dioksyn, furanów. Substancje te mają działanie rakotwórcze i mutagenne.
W trosce o zdrowie mieszkańców Dzielnicy Wilanów jak i całej Warszawy oraz o ochronę środowiska, Straż Miejska m.st. Warszawy przeprowadza kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym może wskazywać na spalanie odpadów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi karami.

Spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach odpadów (art.155 ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach). Kto wbrew temu, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) lub grzywny (do 5 tyś. zł).

Na jakość powietrza wpływają codzienne decyzje każdego z nas: czym ogrzewamy dom, czy nie marnujemy energii, czy używamy kominka i jakie drewno w nim spalamy, czy poruszamy się autem (a jeśli już musimy – czy stosujemy zasadę eco drivingu) , czy może rowerem, komunikacją miejską lub pieszo.

Uchwałą XXI/522/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Rady m.st. Warszawy został wprowadzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy szeroko opisujący złożoność problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawy oraz określający konkretne zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne, mające na celu redukcję emitowanego do powietrza dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii oraz osiągnięcie normatywnych poziomów substancji (zanieczyszczeń) w powietrzu, które są przekroczone. Na podstawie wskazanego dokumentu podejmowane są dalsze kroki, m.in. przygotowywanie programu umożliwiającego ubieganie się o środki w zakresie likwidacji pieców na paliwo stałe. Z programem mogą się Państwo zapoznać na stronie: http://infrastruktura.um.warszawa.pl/regulacje-prawne/uchwały.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie Warszawy znajdą Państwo na stronach


Pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/14050, mogą się Państwo zapoznać z roczną ocenę jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2018.