OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe zostały uregulowane w Rozdziale VI § 26 i § 27 Uchwały Nr LXI/1631/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Tekst ww. Uchwały można zaleźć na stronie: - link


CHARTY RASOWE I ICH MIESZAŃCE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie – Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Wniosek o uzyskanie przedmiotowego zezwolenia należy złożyć przed wejściem w posiadanie takiego psa.
Wniosek wraz z wzorem oświadczenia o nie używaniu psa do celów łowieckich, dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawa: https://warszawa19115.pl/-/zezwolenia-na-hodowanie-utrzymywanie-chartow-rasowych-lub-ich-mieszancow , a także w Wydziale Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu.
Warunki w jakich charty i ich mieszańce powinny być utrzymywane i hodowane zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z dnia 26 lipca 2010r.).


PSY RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt - Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Wniosek o uzyskanie przedmiotowego zezwolenia należy złożyć przed wejściem w posiadanie takiego psa.
Wniosek dostępny jest na stronie  Urzędu m.st. Warszawa https://warszawa19115.pl/-/zezwolenia-na-prowadzenie-hodowli-utrzymywanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna, a także w Wydziale Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras uznawanych za agresywne, wymienia rasy psów, na których utrzymywanie i hodowlę konieczne jest uzyskanie ww. zezwolenia, tj:
  1) amerykański pit bull terrier;
  2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
  3) buldog amerykański;
  4) dog argentyński;
  5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
  6) tosa inu;
  7) rottweiler;
  8) akbash dog;
  9) anatolian karabash;
  10) moskiewski stróżujący;
  11) owczarek kaukaski.