Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Wilanów uprzejmie informuje, że od 1 września 2006 roku obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy – przyjęty Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXVII/2427/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku.

Zgodnie z postanowieniami tego dokumentu:

1. Odpady komunalne powstające na nieruchomości powinny być zbierane selektywnie.

2. Odbiór odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie Prezydenta m. st. Warszawy.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek odbioru wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych
w gospodarstwie domowym, w tym: segregowanych, nie segregowanych, odpadów roślinnych, wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek:
a) zawarcia pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Prezydenta m.st. Warszawy na odbiór odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych (szamb)
b) przechowywać przez okres co najmniej dwóch lat dowody zapłaty przedsiębiorcy za usługi odbioru odpadów stałych komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości płynnych
c) uprzątania chodnika leżącego wzdłuż nieruchomości z śniegu, błota, piachu i innych zanieczyszczeń,

5. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na nie segregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz psów niepełnosprawnych, korzystających z psów – opiekunów.

6. Nieruchomość powinna być wyposażona w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych:
a) surowcowych (papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale itp.)
b) pozostałych nie segregowanych.

Budynki mieszkalne powinny być oznakowane numerem porządkowym umieszczonym w widocznym miejscu.

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy również przycinanie gałęzi drzew i krzewów tak aby nie wchodziły na teren sąsiada lub ulicę.

Na tereny przeznaczone do wspólnego użytkowania psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.

Szanowni Mieszkańcy - segregacja odpadów jest wymogiem XXI wieku

Segregując odpady mniej zapłacisz za wywóz śmieci, 

  • Przeterminowane leki możesz zostawić w każdej aptece, 
  • Wykaz punktów, w których można oddać przeterminowane leki i termometry rtęciowe - link
  • Kupując w sklepie nowe opony, sprzęt RTV, AGD dowiedz się u sprzedawcy, gdzie możesz oddać zużyty,
  • Stare akumulatory możesz bezpłatnie zostawić na stacjach benzynowych,
  • Zużyte baterie możesz oddać w punktach zbiórki (Urząd Dzielnicy Wilanów, większość szkół i przedszkoli). 
  • Wykaz punktów, w których można oddać baterie i akumulatory - link