Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku zgodnie z art. 5 ust.7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.