Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie: 

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

 • zbiorowego, zorganizowanego, realizowanego przez przewoźnika lub
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.

Dowóz zbiorowy
Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2022 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ul. Franciszka Klimczaka 2 albo przesłać pocztą lub drogą elektroniczną w postaci dokumentów pdf na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w terminie do 15 kwietnia 2022 r.
Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2022 r.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale następujące dokumenty:

Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)
Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Dzielnicy dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z Zarządzeniem Nr 455/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzic był dysponentami samochodu osobowego. Podstawą wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka jest Oświadczenie (zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 455/2020 z dnia 26.03.2020 r. Prezydenta m.st. Warszawy). Oświadczenie powinno być składane przez rodzica za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca a w grudniu do ostatniego dnia zajęć, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2022/2023, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Franciszka Klimczaka 2 lub przesłać pocztą lub drogą elektroniczną w przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w terminie: od 20 czerwca 2022 r do 12 sierpnia 2022 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2022/2023
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2022/2023 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.


Osobami zajmującymi się dowozem dzieci niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy są:
• w zakresie dowozu zbiorowego:
– Agnieszka Porębska, tel. 22 44 35009, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• w zakresie dowozu indywidualnego :
– Krzysztof Prusak, tel. 22 44 34927, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski wymienione i podlinkowane w tekście dostępne są również w załącznikach.

Załączniki:
1. Dowóz zbiorowy - Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023
2. Dowóz indywidualny - Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2022/2023
3. Zarządzenie nr 455/2020 z 26.03.2020 r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek