Są to przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.

W dniu 23.11.2011r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Posiedzenie otworzył Artur Buczyński Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.                  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 r.  Nr 180, poz. 1493  późn. zm.)
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jego celem jest:
- zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy;
-  zapewnienie niezbędnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
-  zatrzymanie sytuacji przemocy – zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie;
- poprawa skuteczności działań podejmowanych przez instytucje i organizacje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
-  Monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.

Zespół ma za zadanie:
- realizowanie działań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i jego występowania na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy;
- podejmowanie działań mających na celu zatrzymanie przemocy i zapewnienie wszelkiej pomocy osobom i rodzinom jej doświadczającym;
-  podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych przemocą w rodzinie  i zapobieganie temu zjawisku;
-  realizowanie procedury „Niebieskie karty”;
-  Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
-  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w rodzinie w środowisku lokalnym;
-  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc;
-  współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W celu udzielania interdyscyplinarnej pomocy osobom i rodzinom doświadczającym przemocy domowej Zespół będzie powoływał grupy robocze składające się z przedstawicieli instytucji i organizacji udzielających wsparcia i pomocy. Grupy robocze będą tworzyły plan pomocy, którego celem będzie zatrzymanie przemocy i pomoc osobom jej doświadczającym.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a.
Tel. 22 648-22-26

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE ZGŁOŚ PROBLEM.