Urząd Dzielnicy Wilanów przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych

Druk dla osób zgłaszających się indywidualnie na listę rezerwową

Wypełnione formularze należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 do Wydziału Organizacyjnego do pok. 103 (I p.)

w godzinach pracy Urzędu (tel. 22 443 50 52).

Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która:
a. jest obywatelem polskim,
b. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
c. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
d. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
e. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Członkom obwodowych komisji wyborczych na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności w następującej wysokości:
a) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
b) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł,
c) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.